24. จำนวนและสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้”

ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ 102.49 ล้านไร่ หรือร้อยละ 31.68 ของพื้นที่ประเทศ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีพื้นที่ป่าไม้ 102.16 ล้านไร่ หรือร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ ในช่วง พ.ศ. 2560-2561    พบว่า พื้นที่ป่าไม้ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 0.33 ล้านไร่ เมื่อพิจารณาในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2561) พบว่า มีพื้นที่ป่าไม้ ใน พ.ศ. 2556 เท่ากับ 102.12 ล้านไร่ และใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 102.49 ล้านไร่

จำนวนและสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ. 2547-2561

หมายเหตุ:  ในการคำนวณพื้นที่ป่าไม้จากภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. 2560-2561 กำหนดให้พื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุม
                 ของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึง
                 ทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึง
                 สวนยูคาลิปตัสหรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร
                 สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม

ที่มา: กรมป่าไม้ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562